Algemene

voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

1. Toepassing van de Algemene voorwaarden

 1. Alle overeenkomsten tussen de naamloze vennootschap “JITSK”, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met zetel te Boomgaardstraat 1, 2018 Antwerpen, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0598.940.653, (hierna genoemd “ JITSK ”) met betrekking tot door haar geleverde producten (hierna “ Product(en) ”) en elke persoon die een bestelling/opdracht plaatst bij JITSK (hierna genoemd de “ Klant ”), worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):
  I. De schriftelijke overeenkomst tussen JITSK en de Klant;
  II.  De opdrachtbevestiging;
  III. 
  Deze algemene voorwaarden;

  Door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order, het ondertekenen van een offerte of het sluiten van een overeenkomst erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige contractuele, precontractuele en buitencontractuele verhoudingen met JITSK, dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

 2. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door JITSK van enig recht (waaronder deze algemene voorwaarden), kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt JITSK niet het recht dit later in te roepen.  

 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. JITSK behoudt zich het recht voor om nieuwe versies van deze algemene voorwaarden te hanteren.    De gewijzigde versie zal tussen partijen gelden indien de Klant hiertegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen de 30 dagen na het overmaken van de nieuwe versie.    Ingeval van bezwaar zullen de bestaande voorwaarden blijven gelden.

 4. Eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen JITSK en de Klant te goeder trouw onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de algemene voorwaarden.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes van JITSK worden gegeven louter ter informatie en zonder enige verbintenis. De gegevens in verband met hoeveelheden, ingrediënten, vormgeving, prestaties enz. die in de cataloog, folders, publicatie en/of op de website van JITSK voorkomen worden slechts bij benadering opgegeven. De Klant kan deze niet inroepen om niet-conformiteit aan te tonen.   


 2. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling/opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen/opdrachten.  


 3. Een offerte geldt tevens slechts twintig (20) dagen vanaf het uitschrijven van de offerte of, indien van toepassing, voor de duur die erop wordt vermeld.


 4. De contractuele relatie tussen JITSK en de Klant komt tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht door een persoon bevoegd om JITSK te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door JITSK.  

 5. Indien een order meerdere leveringen omvat dan geldt ten voordele van JITSK en enkel ten voordele van haar het onweerlegbaar vermoeden dat elke levering geacht wordt een deel uit te maken van een afzonderlijk contract; eventuele betwistingen aangaande de uitvoering van de verbintenissen van JITSK met betrekking tot een zending tasten bijgevolg de rest van de bestelling niet aan, zodat de Klant enige betwisting met betrekking tot de levering niet kan inroepen teneinde aan zijn verplichtingen met betrekking tot de andere leveringen te ontsnappen.   

3. Meerwerk

 1. Elke wijziging of aanvulling van de bestelling/opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst, ongeacht of deze het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of van om het even welke andere reden, wordt beschouwd als meerwerk en wordt bijkomend in regie aan de Klant gefactureerd.


 2. JITSK heeft het recht om voorafgaand aan het uitvoeren van meerwerken te vragen dat hier een schriftelijke overeenkomst over wordt gesloten, minstens wat de prijs betreft.

4. Annulering

 1. Bij annulering van een opdracht of aankoop door de Klant, wegens om het even welke reden, heeft JITSK het recht    om alle reeds geleverde prestaties en/of Producten, en gemaakte kosten en uitgaven te factureren aan de Klant. JITSK is in ieder geval gerechtigd op een forfaitaire vergoeding ten belope van 75% van de contractwaarde ten titel van winstderving, en onverminderd het recht voor JITSK op vergoeding voor hoger bewezen schade.


 2. In het geval JITSK zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de bestelling/opdracht, omwille van objectieve redenen buiten haar wil, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling/opdracht, zal zij de Klant hiervan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald, geheel in geval de uitvoering of levering niet is aangevangen of gedeeltelijk in geval van gedeeltelijke levering en/of uitvoering. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van JITSK.

5. Prijs, voorschot en betaling

 1. Alle prijzen van JITSK zijn uitgedrukt in euro, behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.


 2. Aan een door JITSK gegeven schatting van de kosten kunnen door de Klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door de Klant aan JITSK kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door JITSK te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

 3. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van ingrediënten (waaronder cacao of andere noodzakelijke grondstoffen), sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten is JITSK in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen. Bij een prijsaanpassing zal JITSK de Klant onmiddellijk in kennis stellen van de nieuwe aangepaste prijs.

 4. De prijzen zijn gebaseerd op de levering  ex works  volgens de Incoterms geldend op datum van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 5. JITSK behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant een voorschot of contante betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling/opdracht over te gaan. Dit recht behoudt zij ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

 6. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van JITSK door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt vermeld.

 7. De facturen van JITSK zijn betaalbaar op haar zetel, zelfs indien zij in de woonplaats van de Klant worden geïnd om het deze laatste gemakkelijk te maken. Behoudens bijzondere volmacht hiertoe hebben medewerkers van JITSK geen toelating om gelijk welke sommen in de naam van JITSK te innen.  

 8. De Klant is niet gerechtigd om de facturen van JITSK te verrekenen of te compenseren met de vorderingen op JITSK. Daarnaast is de Klant niet gerechtigd om de betaling van facturen in te houden in geval van klachten met betrekking tot de geleverde Producten.

 9. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht te zijn aanvaard. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

 10. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

 11. Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

 12. Indien de Klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover JITSK hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

6. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

 1. Bij niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd voor de op de vervaldag niet geïnde sommen, met als minimum de wettelijke rentevoet conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het nog verschuldigde saldo van de facturen, in geval van laattijdige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling zal worden verhoogd met de forfaitair bepaalde schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van 150 EUR (excl. BTW), onverminderd het recht van JITSK op hogere bewezen schade. Deze percentages moeten worden berekend op de verschuldigde sommen en de nog te vervallen sommen in geval betalingstermijnen werden toegestaan.

 2. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan JITSK te voldoen, behoudt JITSK zich het recht voor om elke verdere levering van Producten onmiddellijk te schorsen en/of om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de schadevergoeding zoals voorzien in artikel 4.1 is verschuldigd. JITSK kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden en/of enige schadevergoeding verschuldigd zijn.    Levertermijnen worden alleszins geschorst zolang de Klant niet tot betaling is overgegaan.


 3. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant. Dit onverminderd het recht van JITSK zich te beroepen op andere rechten onder huidige algemene voorwaarden.

7. Elektronische facturatie

 1. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door JITSK, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

8. Levering

 1. JITSK spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (lever)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering (indicatief) en niet bindend.  

 2. In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (lever)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt JITSK wegens tijdsoverschrijding slechts in verzuim nadat de Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de Klant JITSK een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op hetgeen werd overeengekomen) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat JITSK in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 3. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van JITSK.  

 4. De Producten worden geleverd volgens de incoterm  ex works  (af fabriek) geldende op datum van de overeenkomst tussen partijen, zijnde in de lokalen van JITSK.  

 5. De bewaring van de producten in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de Klant. De goederen worden verzonden op risico van de Klant.  

 6. De verpakkingskosten zijn altijd ten laste van de Klant, behalve wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na levering of afhaling van de goederen wordt de Klant eigenaar van de verpakking.  

 7. De levering kan worden opgesplitst in deelleveringen in functie van de houdbaarheidsdatum van het soort Product (bepaalde pralines kunnen langer bewaard worden dan andere). Deze deelleveringen doen geen afbreuk aan het feit dat de integrale bestelling dient te worden afgenomen door de Klant.  

 8. De Klant dient JITSK desgevallend tijdig te informeren wanneer hij wenst dat de levering zal plaatsvinden en/of er in delen geleverd dient te worden zodat de productie correct kan worden ingepland. Indien de Klant dit nalaat, zal niet tot productie worden overgegaan.  

 9. JITSK zal de Klant uiterlijk  5 werkdagen  voorafgaand aan de leveringsdatum meedelen dat de bestelling klaar is om afgehaald te worden.  

 10. De levering zal enkel gebeuren mits betaling van de afgesproken prijs op de bankrekening van JITSK. De bankrekening van de Klant dient daarbij gecrediteerd te zijn.  

 11. De Klant is ertoe gehouden om de goederen te inspecteren bij de levering.  

 12. Klachten dienen uiterlijk 5 werkdagen na levering te worden geformuleerd per aangetekend schrijven aan JITSK, dit op straffe van verval.  

9. Duur en einde van de overeenkomst

 1. De Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.


 2. Bij afloop van de duurtijd van een overeenkomst, wordt deze verlengd voor    onbepaalde duur, tenzij indien een van de Partijen de overeenkomst opzegt uiterlijk een maand voor het verstrijken van de einddatum van de overeenkomst.


 3. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst van onbepaalde duur beëindigen middels het respecteren van een opzeggingstermijn van zes maanden.


 4. Opzeggingen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven of per e-mail waarvan de ontvangst bevestigd wordt door de andere Partij.    De opzeggingstermijn gaat in de derde (3e) kalenderdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven of een dag na de bevestiging van ontvangst.


 5. Onverminderd de overige bepalingen van de Overeenkomst, is elk van de partijen gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van uitzonderlijke omstandigheden die elke verdere professionele samenwerking tussen partijen onmogelijk maken, in geval van bedrog, grove of opzettelijke fout, of in geval van tekortkoming aan contractuele verplichtingen, wanneer deze inbreuk niet wordt gecorrigeerd na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling, waarin de nalatige partij verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te beëindigen binnen een termijn van tien (10) werkdagen na verzending van de ingebrekestelling.


 6. De partijen zijn in het bijzonder (doch niet limitatief) gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijk effect te beëindigen indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
  I.  Indien de wederpartij de betalingen staakt, aangifte van faillissement doet, failliet verklaard wordt, een aanvang neemt met een vereffenings-of gelijkaardige procedure of een aanvang neemt met een procedure gerechtelijke reorganisatie;
  II. Indien wederpartij haar activiteiten beëindigt.

10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van JITSK is beperkt tot de factuurwaarde (excl. BTW) van de door JITSK geleverde Producten, waarop het schadegeval betrekking heeft, en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de factuurwaarde bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van JITSK voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan 25.000 EUR (vijfentwintigduizend euro) bedragen.


 2. JITSK is niet aansprakelijk voor:
  indirecte, onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden of enige andere vervolgschade door de Producten van JITSK veroorzaakt);
  - gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval is de Klant gebonden door een vrijwaringsplicht ten aanzien van JITSK in het geval laatstgenoemde wordt aangesproken door een derde;
  - schade ontstaan ten gevolge het gebruik van de Producten op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;

  - schade ontstaan door een verkeerde inlichting uitgaande van de Klant aan de eindklant inzake de samenstelling van de Producten (o.a. inzake allergieën en intoleranties);  
  schade ontstaan door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Klant aan JITSK verstrekte of voorgeschreven gegevens e.d., door aanwijzingen of instructies van of namens de Klant;
  - bijkomende schade ontstaan door verdere aanwending of toepassing door de Klant na de vaststelling van een gebrek;
  - schade ontstaan ten gevolge van verkeerde opslag/bewaring van de Producten na de levering maar voorafgaandelijk aan het gebruik van de Producten door de Klant of een door de Klant aangewezen derde;
  schade ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door JITSK eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt;
  schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 11;
  vertragingen m.b.t. leveringen (incl. bijkomende kosten die hieruit voor de Klant voortvloeien), opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van JITSK, de Klant of enige andere derde;


 3. De in artikel 10.1 tot en met 10.2 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van JITSK welke in deze algemene of in de overeenkomst zijn beschreven, geheel onverlet.

 4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JITSK.


 5. Tenzij nakoming door JITSK blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van JITSK wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien de Klant JITSK onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt geboden om de aan de tekortkoming te verhelpen en JITSK ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat JITSK in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.


 6. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen JITSK vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Klant voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.


 7. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan JITSK zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 8. De Klant zal JITSK vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering van derden voor schade veroorzaakt door de gekochte Producten, zelfs in geval van zichtbare of verborgen gebreken en zelfs mits zware fout in hoofde van JITSK.

11. Overmacht & Hardship

 1. JITSK is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Gevallen van overmacht of hardship geven JITSK het recht om, naar eigen keuze:

  I. de nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;

  II. de contractuele voorwaarden – onder meer wat betreft uitvoeringstermijnen en de prijzen – in overleg met de Klant te herzien;

  III. in geval de situatie van overmacht en/of hardship langer dan één maand duurt, de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant, zonder dat JITSK enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.


 2. In al deze gevallen is de Klant gehouden tot betaling van alle reeds geleverde Producten, gemaakte kosten en geleverde prestaties op datum van schorsing, herziening of beëindiging.


 3. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van JITSK de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn uitvoering van de overeenkomst te verlangen onder dezelfde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld oorlog, terreur, blokkade, overstroming, ongeval of panne van machines of uitrusting, stakingen, lock-out, ziekten, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, uitvoer-invoer-of doorvoerverboden, mobilisaties, transportmoeilijkheden of belemmeringen die tot gevolg hebben de uitvoering te vertragen, ernstig te bemoeilijken of de kosten van de uitvoering te verhogen met meer dan 3%, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuuromstandigheden, brand, stroomuitval, onbeschikbaarheid of onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, uitputting van voorraad, etc.

12. Intellectuele eigendom

 1. JITSK is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door JITSK geleverde Producten zoals onder meer intellectuele eigendomsrechten welke voortvloeien uit creaties, recepten, prestaties, scheppingen, studies, onderzoeken, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer, die tijdens de duur van en in de precontractuele fase van de overeenkomst worden tot stand gebracht door JITSK.    Deze rechten zijn vanaf hun ontstaan exclusief en definitief van JITSK, in de meest volledige omvang, d.w.z. voor alle exploitatiewijzen en vormen, voor de gehele beschermingsduur en voor de gehele wereld.  


 2. De Klant mag deze creaties, recepten,    prestaties, scheppingen, studies, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer niet gebruiken, reproduceren, delen met derden enzovoort, dan met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van JITSK.


 3. Bij schending hiervan is JITSK gerechtigd de schade hiervan te verhalen. Deze schade bedraagt forfaitair 25.000 EUR per inbreuk, onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.  

 4. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar, tenzij indien anders overeengekomen.

13. Geheimhoudingsverplichting en vertrouwelijkheid

 1. Het bestaan en de inhoud van de met JITSK gesloten overeenkomst, alsook informatie (in welke vorm dan ook) die partijen aan elkaar meedelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die uit zijn aard vertrouwelijk is of als zodanig door een partij wordt aangemerkt zal als vertrouwelijk aanzien en behandeld worden.


 2. De informatie mag door partijen slechts intern gebruikt en meegedeeld worden. De Klant zal deze informatie dus niet verspreiden of gebruiken voor andere doeleinden dan deze voorzien in het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.     Bij beëindiging van de overeenkomst, of op een eerder ogenblik, zal de Klant, op eerste verzoek van JITSK de vertrouwelijke informatie teruggeven of vernietigen. Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft bestaan, zelfs na beëindiging van de contractuele relatie, dit minstens voor 5 jaar.


 3. Partijen begrijpen dat de vertrouwelijkheid en de geheimhouding essentieel zijn voor het slagen van een goede samenwerking en verzekeren de andere partij de volledige en strikte confidentialiteit van deze informatie.  


 4. Contacten of bekendmaking van de tussen partijen gesloten overeenkomst of informatie bij derden, zullen door de partijen slechts mogen plaatsvinden na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van de andere partij of ingeval JITSK tot mededeling verplicht wordt ingevolge een wettelijke bepaling of gerechtelijke beslissing. Deze bepaling is geldig zowel gedurende als na het beëindigen van de tussen partijen gesloten overeenkomst.  

 5. Partijen zullen hun personeel en door hen ingeschakelde derden verplichten de in dit artikel genoemde geheimhouding met betrekking tot de vertrouwelijke informatie na te leven.  

 6. In geval een partij vaststelt dat de andere partij of één van de personen of met haar verbonden vennootschappen een inbreuk heeft (hebben) gepleegd op dit artikel, zal de benadeelde partij de in gebreke zijnde partij hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte stellen.

 7. In dergelijk geval is de in gebreke zijnde partij per toerekenbare bewezen inbreuk een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25.000,00 EUR, onverminderd het recht van de benadeelde partij om de eventuele meerdere schade te bewijzen en te vorderen.

14. Niet-afwerving

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals een jaar na het einde daarvan zal de Klant zich ervan onthouden om medewerkers of aangestelden van JITSK, ongeacht hun hoedanigheid, die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken in welke hoedanigheid dan ook, tenzij mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van JITSK.    


 2. Bij een inbreuk op dit artikel zal de Klant minstens en forfaitair het bruto jaarloon van de betrokken medewerker of aangestelde verschuldigd zijn, onverminderd het recht van JITSK om hogere reële schade te vorderen, en onverminderd andere vorderingen die JITSK kan stellen op grond van de wet of de overeenkomst tussen partijen.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft niet aan een derde overdragen, tenzij mits schriftelijk akkoord van JITSK.


 2. JITSK is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen op grond van de overeenkomst over te dragen.

 3. JITSK is bevoegd om bij uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden door inhuur van personeel. JITSK blijft in dat geval jegens de Klant volledig verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de diensten en alle overige verplichtingen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag, CISG, Wenen 11 april 1980) en elke andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.

 2. Bij geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van JITSK om het geschil te brengen voor de zetel of woonplaats van de verweerder.